โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ
รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ปี 2565

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 22 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี การมีวินัยในตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้ว่าภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

โรงเรียนแม่อายวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพุดธิดา ฟูตระกูลชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถผ่านการทดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่62(พ.ศ.2566-2567)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ณ อาคารดนตรีไทย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

21 มิถุนายน 2565

21 มิถุนายน 2565

18 มิถุนายน 2565

18 มิถุนายน 2565

17 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

15 มิถุนายน 2565

9 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565

20 พฤษภาคม 2565

16 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565

8 มีนาคม 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

16 กุมภาพันธ์ 2565

24 มกราคม 2565

23 มกราคม 2565

17 มกราคม 2565

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่