เป้าประสงค์ (Corporate Objectives/Goals)

1. โรงเรียนมีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
    โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีงานวิจัย     มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสังคม
    แห่งการเรียนรู้
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้

    สู่ความเป็นเลิศ และมีทักษะชีวิต
4. ครูและนักเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน
    การเรียนการสอน
5. ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับ
    การเรียน การสอน มีบุคลากรสนับสนุนและพร้อมใช้
6. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ศูนย์การเรียนรู้
    เพียงพอเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย
7. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน