ประวัติโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
              โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
นักเรียนเดินทาง ไปกลับ อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อในการจัดตั้งว่า
"โรงเรียนแม่อายวิทยาคม" เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2517

       การดำเนินงานของโรงเรียน ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  2517  เดิมเป็นสาขาของ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 โดยทางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้ส่งนายสมาน  อัศวนายุคล มาเป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อย เปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2
 ห้องเรียน มีนักเรียน 49 คน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแม่สาวทำการสอน ต่อมาย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงแฝก
        บริเวณโรงเรียน ในปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์  แสนไชย มาเป็นครูใหญ่คนแรก
 ปัจจุบันมีนายพงษ์ไทย บัววัด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้โอนจากสังกัดจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 หลังการถ่ายโอนโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
 ในการจัดสร้าง อาคารเอนกประสงค์ชั้นลอย ในปีงบประมาณ 2550 และอาคารเรียน 3/12 ในปีงบประมาณ 2551
 นอกจากนั้นยังได้รับบรรจุข้าราชการครู เต็มอัตรากำลังที่โรงเรียนควรมี ในปีการศึกษา 2552

          โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์
 053-459040 โทรสาร 053-459041 ระยะทางจากจังหวัด(ศูนย์ราชการฯ) ถึงโรงเรียน 168  กิโลเมตร
 ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางประมาณ 3 ชั่วโมง  โดยผ่านเส้นทางถนน โชตนา-ฝาง, ฝาง - ท่าตอน