พันธกิจของโรงเรียน (Mission)

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการทำงาน
3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
4. สร้างความเข้มแข็ง