วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนแม่อายวิทยาคม มุ่งพัฒนากระบวนการทำงาน จัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนให้มีมาตรฐาน สานสร้างความเข้มแข็งร่วมกับชุมชน ”
"Mae Ai Wittayakhom school focuses on developing work process, organizing learning to make student reach the standard, building on the strenght with community"