ข้าราชการครู-บุคคลากรจำแนกตามฝ่าย
ปีการศึกษา 2563 , แก้ไขเมื่อ 5 สิงหาคม 2563

[บริหาร] [ ภาษาไทย ] [สังคมศึกษา] [พลศึกษา] [วิทยาศาสตร์] [คณิตศาสตร์] [อังกฤษ] [ศิลปะ] [การงานฯ][บุคคลากรฯ][ตำแหน่งอื่น]

ฝ่ายบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
คร
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฝ่ายงานบริหารบุคคล
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
นางสาวอรุณ ศรีเงิน
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - -
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - -
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชนาทิป ปิงยศ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายอุทัย อาจอ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

[Go Top]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2,ม.3
คร
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาเคมี
คร
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาชีวะวิทยา
คร
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครผู้ช่วย
-
-
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
-
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
คร
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
คร
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
คร
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
[Go Top]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาศิลปะ
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
นายธนพล ชัยวุฒิ พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - - ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
คร
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยีี
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
คร
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
คร
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
[ Go Top]

บุคคลากรสนับสนุนทางการศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานเอกสาร
นายอัครเดช ขยันกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จัดการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จัดการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมผกา พรมมินดร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จัดการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
นางสาวกัญชลิกา ภิรมณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ
นายณัฐพงค์ ฟองจันทร์ตา พนักงานขับรถยนต์ ขับรถ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข

ตำแหน่งอื่น

ชื่อ
ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
นักการ
ทำความสะอาดอาคาร
นักการ
ทำความสะอาดอาคาร
คนสวน
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยาม
รักษาความปลอดภัย
คนสวน
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถ
นักการ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
นักการ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยาม
รักษาความปลอดภัย
[ Go Top]