ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
15 พ.ค. 2561

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 4 69 65 134
ม.2 4 47 73 120
ม.3 4 45 64 109
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 11 161 202 363
ม.4 6 82 135 217
ม.5 5 47 93 140
ม.6 5 63 79 142
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 175 320 477
รวมทั้งสิ้น 26 332 505 837