โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม

รายการหลัก
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเดย์ระดับชั้นมัธยมปลาย
วันภาษาไทย 4 สิงหาคม 2560
งานวันแม่ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมเจตคติเชิงบวกและสานสัมพันธ์ วิทย์-ภาษา-กีฬา
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับทางอำเภอ
Big Cleaning ม302 เก็บขยะ คว่ำภาชนะ ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬา
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English we can
ผู้อำนวยการภูมิไพรัตน์มอบโอวาทแก่นักกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาอปท.ระดับภาค วังจันทน์เกมส์จังหวัดพิษณุโลก
วันลอยกระทง 2560
สอบธรรมมะศึกษา 2560
มอบเหรียญรางวัลคัดตัวนักกีฬาเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมร่วมกับกรรมการสถานศึกษา 17/11/60
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 27/11/2560
จัดกีฬาศูนย์เวียงมะลิกา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางสัญจร
มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันภูเก็ตเกมส์และกีฬาเบญจมิตรนักเรียน
วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสัมมาชีพ "Open House"
วันครู 16 มกราคม 2561
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
โครงการอบรม อัยการคุ้มครองสิทธิ เกี่ยวกับโรคเอดส์
กีฬาสีโรงเรียน 2561
ดูงานบ่อน้ำมันฝาง 601
เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม วัฒนธรรมปีใหม่จีน 13 กพ. 2561
พิธีมอบรางวัลแข่งขันทำพานและแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=731238413729650
รูปภาพกิจกรรมการฝึก ยุวชนรด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือเนตรนารี 
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=730502893803202
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=729012027285622
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่มะลิกา และพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=726857350834423
ตัวแทนนักเรียนห้องทำพานไหว้ครู 60
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=726447297542095
พิธีมอบรางวัลแกครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทักษะ 2560  
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=721510161369142
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=718675761652582
รูปภาพบนไทม์ไลน์
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=611989388987887
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนม.1และ ม.4 วันที่ 6
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=688527778000714
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวันที่ 5 เม.ษ. 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687954008058091
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวันที่ 4 เม.ษ. 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687459934774165
พิธีมอบชื่อดอกไม้แก่นักเรียนที่มีที่เรียนต่อ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=673952492791576
เข้าค่ายลูกเสือม.2 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=664130847107074
กิจกรรมชงชา 14 ก.พ. 60
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=662733760580116
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือม.1 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=662216073965218
เข้าค่ายนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=659965490856943
ดูงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 วันที่
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=659958150857677
ดูงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=656113501242142
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655918177928341
 
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 30
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655182771335215
 
เบื้องหลังงานปฏิรูปการศึกษาวันที่ 29 มกราคม 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=654632248056934
รูปภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตร 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=646424545544371
พิธีเปิดกีฬาเบญจมิตรนักเรียน ณ โรงเรียนรังสีวิทยา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=645719918948167
กีฬาสีแม่อาย 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=640015489518610
 
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2560 30 ธ.ค. 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=639863192867173
งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ otop อ.แม่อาย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=634799400040219
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขัน "ไก่ขาวเกมส์"
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=626076480912511
พิธีถวายราชสดุดีฯรัชกาลที่ 6
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=622178937968932
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=616634065190086
ติว a-math
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=600675943452565
อบรมจราจร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=593625234157636
ผลงานนักเรียนในวิชาสัมมาชีพ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=590860404434119
รับรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=581856472001179
พิธีมอบเกียรติบัตร สภากาชาด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=581264795393680
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันคณิตศาสตร์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=580009218852571
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.59
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=571998442986982
วันอาเซียน 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=570850023101824
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=566830873503739
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 21/9/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563754033811423
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 7/19/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563056887214471
มอบรางวัลการตอบปัญหาธรรมมะ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=560015000851993
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=557055867814573
วันไหว้ครู59 9 มิ.ย.59
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=555439047976255

 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่