จำนวนครู จำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด
ปีการศึกษา 2562 , 5 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ระดับวุฒิสูงสุด รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ฝายบริหาร - - - 1 1 - 2
ภาษาไทย - 2 - 4 - - 6
สังคมฯ 1 1 3 1 - - 6
พลศึกษาฯ - 1 2 - - - 3
วิทยาศาสตร์ 1 4 1 1 - - 7
คณิตศาสตร์ - 1 1 3 - - 5
ภาษาต่างประเทศ 5 5 1 1 - - 11
ศิลปศึกษา 3 1 - - - - 4
การงานอาชีพและเทคโนฯ 2 2 - - - - 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 - - - - - 1

รวมทั้งสิ้น

13 17 8 11 1 - 50